โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่” รุ่นที่ ๑๑
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.
E-mail:mcurms@gmail.com โทร. 0-3524-8093

เข้าเว็บไซต์